Projekty

DROGI WOJEWÓDZKIE 809, 814, 835

May 13, 2013

EDC przygotuje dokumentację aplikacyjną dla 3 projektów budowy / rozbudowy dróg wojewódzkich Nr 809, Nr 814, Nr 835 Przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

EDC przygotuje dokumentację aplikacyjną dla 3 projektów budowy / rozbudowy dróg wojewódzkich Nr 809, Nr 814, Nr 835.

Łączny szacunkowy koszt realizacji 3 projektów wyniesie ponad 300 mln zł.

Inwestycje przewidziane są do sfinansowania ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego oraz dotacji EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa IV.1: Infrastruktura drogowa.