Projekty

DROGA WOJEWÓDZKA NR 822

Jan 25, 2012

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zrealizowaliśmy studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik”.

Inwestycja jest elementem projektu „Rozbudowa regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)”. Cała inwestycja ma na celu przystosowanie transportu lotniczego województwa lubelskiego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. W związku z planowaną realizacją obwodnicy Lublina projekt przewiduje rozwiązania techniczne, które zapewniają bezkolizyjne połączenie z lotniskiem. Realizacja  inwestycji sprawi, że przyszły port lotniczy będzie idealnie połączony z pozostałą infrastrukturą ekonomiczną, jak również umożliwi szybszy dojazd do Chełma, Zamościa i przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem, połączy Lublin z lotniskiem, ale też m.in. z Mełgwią. Droga będzie się zaczynała w węźle Mełgiew na przyszłej obwodnicy Lublina. Dalej będzie przebiegała ul. Mełgiewską, potem ul. Lotniczą i Żwirki i Wigury w Świdniku. Następnie przejdzie wiaduktem nad al. Lotników Polskich. Wybudowany zostanie też zupełnie nowy fragment drogi, który przejdzie przez Franciszków i połączy się z trasą wojewódzką prowadzącą do Mełgwi

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL), Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy.

Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 98,7 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 2,6 mln PLN.