Projekty

KRASNOBRÓD - MENEGER PROJEKTU

Mar 30, 2012

Pełnimy funkcję Menegera Projektu: "Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej" w Krasnobrodzie.

Projekt pod nazwą: „Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej” o numerze 02/08-WND-RPLU.05.02.00-06-152/08 realizowany jest na podstawie umowy z dnia 03.02.2012 r. nr 02/08-UDA-RPLU.05.02.00-06-152/08-00-0579 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Krasnobród.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:                

- przebudowę drogi gminnej nr 110871L (ul. Wczasowa) w Krasnobrodzie od  km 0+319,00 do km 1+041,00 o długości 722,00 m;

- budowę drogi gminnej nr 110 868L relacji droga powiatowa nr 3261L Krasnobród – Łasochy – droga powiatowa nr 2949L Krasnobród – Długi Kąt (ul. Sosnowa w Krasnobrodzie), w km 0+000,00 do km 0+618,80.

 

Do naszych obowiązków należy m. in.:

- kierowanie realizacją kontraktu zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ  transportowy;

- sporządzanie wniosków o płatność skierowywanych przez Zamawiającego do Instytucji Wdrażającej;

- przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych,  usług i dostaw wchodzących w zakres projektu;

- przeprowadzenie działań promocyjnych projektu przewidzianych w umowie o dofinansowanie.